Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Studio Veltboei, gevestigd te Nieuwegein, KvK-nummer 78203902, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


Artikel 3 Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.


Artikel 4 Tarieven en betalingen 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven zijn exclusief btw. Eventuele bijkomende kosten, zoals reistijd- en kosten en materiaalkosten, worden apart gefactureerd.
 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en op maat gemaakt voor het project van opdrachtgever, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen, wanneer omstandigheden dit vergen, aan te passen.
 4. Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een vast tarief, een maandelijks tarief of het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer.
 5. In geval van projecten op basis van uurtarief zal er vooraf een schatting van het aantal benodigde uren worden gemaakt, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Bij een afwijking zal opdrachtgever tijdig op de hoogte worden gebracht.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te vergen en in termijnen te factureren. Zij is tevens gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.
 7. Het is tevens mogelijk een strippenkaart aan te schaffen. Deze dienen geheel vooraf te worden betaald. Strippenkaarten zijn tot zes maanden na aangifte geldig. Niet-gebruikte uren komen na deze termijn te vervallen zonder restitutie. Indien werkzaamheden over het aantal uren van de strippenkaart dreigen te gaan, zal opdrachtnemer dit tijdig melden.
 8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of door partijen anders is overeengekomen.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, zonder verdere ingebrekestelling.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.


Artikel 5 Informatieverstrekking en uitvoering overeenkomst

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Opdrachtgever dient opdrachtnemer alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk worden geacht om de overeenkomst optimaal uit te voeren.
 5. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 7. Opdrachtnemer is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden of een wettelijke plicht.
 8. Alle werkzaamheden vinden in beginsel plaats vanuit locatie van opdrachtnemer.
 9. Opdrachten waar een deadline aan verbonden zit, dienen binnen een redelijke periode aangeboden te worden. Het dient te allen tijde aannemelijk te zijn dat de gegeven termijnen haalbaar zijn. Beoordeling hiervan ligt geheel bij opdrachtnemer.


Artikel 6 Wijziging en annulering van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden na acceptatie van de offerte geldt dat dit schriftelijk en met opgave van reden moet gebeuren. Bij annulering is opdrachtgever gehouden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk te vergoeden, vermeerderd met 10% van de reeds ingeplande werkzaamheden.
 4. Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer geldt bij langdurige opdrachten die maandelijks worden gefactureerd een tussentijdse opzegtermijn van ten minste een kalendermaand. In geval van tijdige opzegging zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever voor de tot dan toe geleverde werkzaamheden en gemaakte uren onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtgever wenst de werkzaamheden per direct op te zeggen, zullen de kosten voor de opzegtermijn worden doorberekend.


Artikel 7 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.


Artikel 8 Online cursus

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de opdrachtgever, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
 2. Opdrachtgever ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor opdrachtgever niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
 3. Opdrachtgever ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 5. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan op-drachtnemer niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 8. Opdrachtgever verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Opdrachtgever mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van opdrachtnemer.
 9. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van opdrachtnemer. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 10. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opdrachtnemer.
 11. Het staat opdrachtnemer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 12. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.


Artikel 9 Workshops

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet, niet meer dan de originele prijs wordt berekend en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan opdrachtnemer worden doorgegeven.
 3. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een workshop, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.


Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Ook indien opdrachtnemer voorwerk heeft verricht, blijft opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de controle op de uitgevoerde werkzaamheden en daarmee het eindresultaat.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van back-ups.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of opdrachtgever in door haar aangeleverde content.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de werking van software, of handelingen of vertragingen veroorzaakt door derden.
 8. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee aansprakelijkheid van opdrachtnemer hieromtrent uit.
 9. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen, waaronder hacks, het verliezen van data of onbereikbaarheid van de website door netwerkstoringen.
 11. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door opdrachtnemer in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. Opdrachtnemer is enkel gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid tot indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 12. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde werkzaamheden.


Artikel 11 Levering

 1. Opdrachtnemer spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 2. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering kunnen er twee revisierondes plaatsvinden. Aangepaste wensen van opdrachtgever of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.


Artikel 12 Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op klachten te reageren.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 13 Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtgever komt een volledig gebruiks- en publicatierecht toe voor het gebruik van content die door opdrachtnemer voor opdrachtgever is gemaakt na volledige betaling. Aangeleverde content mag niet door derden worden gebruikt.
 2. Elke handeling in strijd met de overeengekomen doeleinden en afspraken wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, portfolio en demonstratiemateriaal. Wanneer dit niet door opdrachtgever wordt gewenst, dient dit bij het aangaan van de overeenkomst te worden aangegeven.


Artikel 14 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Indien de geheimhouding wordt geschonden, leidt dit tot onmiddellijke beëindiging van de samenwerking.
 2. Doordat de diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 3. Het is niet toegestaan om door opdrachtnemer ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor han-delingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de verstrekte toegang tot en gebruik van de diensten buiten gebruik te stellen wanneer de opdrachtgever in strijd handelt met het in de vorige leden bepaalde. Vorderingen komen hiermee niet te vervallen.


Artikel 15 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden enkel beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.